Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Một trong các thế mạnh của EDT là thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm phục vụ cho nhu cầu nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức.

Việt hóa

  • Việt hóa hệ điều hành Windows XP, Microsoft Office 2003
  • Việt hóa các phần mềm, tài liệu, sách báo kỹ thuật, giáo trình công nghệ thông tin...

Các ứng dụng nghiệp vụ

  • Quản lý tài nguyên doanh nghiệp
  • Quản lý Nhân sự
  • Quản lý Kho
  • Quản lý Tài chính kế toán

Ứng dụng Internet

  • Thiết kế và phát triển các ứng dụng web thương mại điện tử
  • Thiết kế và phát triển các web site, cổng thông tin nội bộ
  • Ví dụ một số web site của khách hàng gần đây nhất: