Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

STT

Khóa học

Thời gian

Học phí/khóa/ học viên

Lịch học dự kiến

1.     

Triển khai dịch vụ thư điện tử trên Microsoft Exchange Server 2013

02 ngày

03 triệu đồng

16-17/04/2015

2.     

Nâng cấp lên hệ thống thư điện tử Exchange Server 2013 từ các phiên bản 2003/2007/2010

01 ngày

03 triệu đồng

24/04/2015

3.     

Chuyển đổi hệ thống thư điện tử Exchange hiện có lên môi trường Cloud (Exchange Online/Office365)

01 ngày

03 triệu đồng

07-08/05/2015

Chi tiết

Triển khai dịch vụ thư điện tử trên Microsoft Exchange Server 2013

Mục đích

Cung cấp cho học viên các kiến thức  để có thể triển khai được một hệ thống máy chủ thư. Sau khóa học, học viên sẽ:

-       Hiểu biết căn bản về Thư điện tử nói chung, và Microsoft Exchange Server 2013 nói riêng

-       Cài đặt, triển khai Microsoft Exchange Server 2013

-       Tạo và quản lý người dùng, hộp thư

-       Cấu hình gửi/nhận thư với Internet

-      Cấu hình truy cập hộp thư qua Web Mail, Outlook, Điện thoại di động thông minh...

-      Sao lưu/khôi phục hộp thư cho người dùng

Đối tượng:

-       Có kiến thức căn bản về mạng (DNS, TCP/IP)

-       Có kinh nghiệm sử dụng Internet, Email, Windows

Thời gian

16-17/04/2015

Học phí

03 triệu đồng/khóa/học viên

 

Nâng cấp lên hệ thống thư điện tử Exchange Server 2013 từ các phiên bản 2003/2007/2010

Mục đích

Nâng cấp hệ thống thư điện tử từ các phiên bản Exchange trước 2003 lên Exchange 2013

 

Đối tượng

-       Có kiến thức căn bản về mạng (DNS, TCP/IP)

-       Có kinh nghiệm sử dụng Internet, Email, Windows

-       Có kinh nghiệm làm việc với Exchange

Thời gian

24/04/2015

Học phí

03 triệu đồng/khóa/học viên

Chuyển đổi hệ thống thư điện tử Exchange hiện có lên môi trường Cloud (Exchange Online/Office365)

Mục đích

Nâng cấp hệ thống thư điện tử từ các phiên bản Exchange từ 2003 lên Exchange Online để cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng hệ thống

Đối tượng

-       Có kiến thức căn bản về mạng (DNS, TCP/IP)

-       Có kinh nghiệm sử dụng Internet, Email, Windows

-       Có kinh nghiệm làm việc với Exchange

Thời gian

07-08/05/2015

Học phí

03 triệu đồng/khóa/học viên

Các khóa học khác theo yêu cầu liên quan đến Exchange:

-       Khắc phục các sự cố thường gặp đối với Exchange

-       Chuyển đổi hệ thống thư điện tử từ Mdaemon sang Exchange

Đây là những khóa học tùy chỉnh theo thực tế thường gặp trong công việc của khách hàng, không sử dụng giáo trình giảng dạy chính thức của Microsoft. Chứng chỉ tham dự khóa học do eDT cấp. Đăng ký và nộp học phí trước ngày khai giảng khóa học 10 ngày.

 

Các khóa học Microsoft Windows Server 2012

Mã khóa học

Khóa học

Số ngày học

Lịch học

Học phí/

khóa/học viên

20410

Installing and Configuring Windows Server 2012

5 ngày

06- 10/4/2015

9.000.000 đồng

20411

Administering Windows Server 2012

5 ngày

20- 24/4/2015

9.000.000 đồng

20412

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

5 ngày

11- 15/5/2015

9.000.000 đồng

20413

Designing and Implementing a Server Infrastructure

5 ngày

25- 29/5/2015

9.000.000 đồng

20414

Implementing an Advanced Server Infrastructure

5 ngày

08- 12/6/2015

9.000.000 đồng

Đây là những khóa học sử dụng giáo trình giảng dạy chính thức của Microsoft (Microsoft Digital Official Curriculum-DMOC). Chứng chỉ tham dự khóa học do Microsoft cấp. Đăng ký và nộp học phí trước ngày khai giảng khóa học 10 ngày.